Ekostraż

Misja

Misją wrocławskiej EKOSTRAŻY jest humanitarna ochrona zwierząt domowych, dzikich i wolno bytujących, którą realizujemy poprzez:

I. Podejmowanie interwencji w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami.

II. Udzielanie pomocy weterynaryjnej oraz opieki chorym, rannym i osłabionym zwierzętom dzikim i wolno bytującym, ze szczególnym uwzględnieniem małych ssaków i ptaków.

III. Prowadzenie programu humanitarnej ochrony dolnośląskich dzikich jeży, którego celem jest sprawowanie opieki nad jeżami czasowo niezdolnymi do samodzielnego życia na wolności oraz popularyzacja gatunku – jego biologii i ochrony.

IV. Prawną ochronę zwierząt – bronimy interesów zwierząt jako pokrzywdzeni / oskarżyciele posiłkowi w postępowaniach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami oraz podmioty na prawach strony w postępowaniach administracyjnych. Prowadzimy porady w zakresie prawnej ochrony zwierząt.

Jesteśmy LOKALNI, jesteśmy NA MIEJSCU

skupiamy całą swoją aktywność na Dolnym Śląsku. Nie jesteśmy filią, oddziałem, okręgiem czegokolwiek. Działamy głównie na rzecz dolnośląskich zwierząt w potrzebie.

JEDYNI W SWOIM RODZAJU

Jako pierwsze na Dolnym Śląsku lokalne stowarzyszenie ochrony zwierząt, które zajmuje się pomocą wszystkim zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym, reagując zarówno na przejawy znęcania się ludzi nad zwierzętami, jak też niosąc pomoc zwierzętom dzikim

Jesteśmy SOBĄ

Nie kopiujemy sposobów działania jakichkolwiek zagranicznych lub polskich organizacji ochrony zwierząt. Mamy swój własny system wartości, któremu podporządkowujemy wszystkie swoje działania. Wywodzi się on z etycznego utylitaryzmu preferencji, stąd też jesteśmy „welfarystami”, a nie „abolicjonistami” w zakresie wykorzystywania zwierząt przez człowieka. Jesteśmy legalistami prawnymi: uważamy, że ścisła egzekucja dobrze opracowanego prawa jest zasadniczym narzędziem umożliwiającym poprawę dobrostanu zwierząt w Polsce.

INNOWACYJNI i OTWARCI

rozwijamy się i nieustannie uczymy, aby odkrywać nowe możliwości pomocy zwierzętom. Jesteśmy OTWARCI – opowiadamy się za ideą otwartego stowarzyszenia, które pozytywnie motywuje swoich członków i zapewnia im rozbudowane możliwości osobistego rozwoju. Praca społeczna u nas nie opiera się na jakiejkolwiek podległości służbowej, wypaczającej samą ideę stowarzyszania się, lecz na partnerstwie ludzi zdeterminowanych, aby wspólnie działać na rzecz ochrony zwierząt poprzez swój własny rozwój.

Jako pierwsza organizacja ochrony zwierząt w Polsce wprowadziliśmy do Statutu (Rozdział 5) Inspektorów Ochrony Zwierząt, aby dać im wyraźną i niezależną od czyjegoś humoru legitymację prawną do działania jako „upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt” oraz zapewnić możliwość rozwoju i partnerstwa w działaniu społecznym na rzecz ochrony zwierząt. Stawiamy na wysokie kwalifikacje naszych Wolontariuszy, dlatego też oferujemy im rozbudowany cykl szkoleń, prowadzonych przez prawników, lekarzy weterynarii, filozofów i psychologów, obejmujący takie bloki tematyczne jak polskie prawo ochrony zwierząt, postępowanie karne i administracyjne w ochronie zwierząt, psychologia interwencji, ocena dobrostanu zwierząt, zasady interwencji w ochronie zwierząt.