Jeśli dobrze się zastanowisz, zawsze stwierdzisz, że dobry czyn jest najlepszy dla ciebie [Peter Singer, filozof].


Jak oceniasz EKOSTRAŻ po roku działania?

O nas

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu powołane zostało na spotkaniu założycielskim w listopadzie 2009 r. przez ludzi dotychczas czynnie działających na rzecz ochrony zwierząt w znanych ogólnopolskich organizacjach społecznych. Bezpośrednim impulsem do powstania EKOSTRAŻY była chęć stworzenia całkowicie lokalnego, niezależnego od żadnych centralnych struktur stowarzyszenia ochrony zwierząt.

Statutowym celem działania EKOSTRAŻY jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym  i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

Misja

Misją wrocławskiej EKOSTRAŻY jest humanitarna ochrona zwierząt domowych, dzikich i wolno bytujących, którą realizujemy poprzez:

I. Podejmowanie interwencji w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami.

II. Udzielanie pomocy weterynaryjnej oraz opieki chorym, rannym i osłabionym zwierzętom dzikim i wolno bytującym, ze szczególnym uwzględnieniem małych ssaków i ptaków.

III. Prowadzenie programu humanitarnej ochrony dolnośląskich dzikich jeży, którego celem jest sprawowanie opieki nad jeżami czasowo niezdolnymi do samodzielnego życia na wolności oraz popularyzacja gatunku - jego biologii i ochrony.

IV. Prawną ochronę zwierząt - bronimy interesów zwierząt jako pokrzywdzeni / oskarżyciele posiłkowi w postępowaniach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami oraz podmioty na prawach strony w postępowaniach administracyjnych. Prowadzimy porady dla obywateli w zakresie prawnej ochrony zwierząt.

Przy tym wszystkim, jesteśmy INNI OD INNYCH.

1. Jesteśmy LOKALNI, jesteśmy NA MIEJSCU - skupiamy całą swoją aktywność na Dolnym Śląsku. Nie jesteśmy filią, oddziałem, okręgiem czegokolwiek. Działamy głównie na rzecz dolnośląskich zwierząt w potrzebie.

2. Jesteśmy JEDYNI W SWOIM RODZAJU jako pierwsze na Dolnym Śląsku lokalne stowarzyszenie ochrony zwierząt, które zajmuje się pomocą wszystkim zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym, reagując zarówno na przejawy znęcania się ludzi nad zwierzętami, jak też niosąc pomoc zwierzętom dzikim. 

3. Jesteśmy SOBĄ - nie kopiujemy sposobów działania jakichkolwiek zagranicznych lub polskich organizacji ochrony zwierząt.  Mamy swój własny system wartości, któremu podporządkowujemy wszystkie swoje działania. Wywodzi się on z etycznego utylitaryzmu preferencji, stąd też jesteśmy "welfarystami", a nie "abolicjonistami" w zakresie wykorzystywania zwierząt przez człowieka. Jesteśmy legalistami prawnymi: uważamy, że ścisła egzekucja dobrze opracowanego prawa jest zasadniczym narzędziem umożliwiającym poprawę dobrostanu zwierząt w Polsce.

4. Jesteśmy INNOWACYJNI - rozwijamy się i nieustannie uczymy, aby odkrywać nowe możliwości pomocy zwierzętom. Staramy się wyznaczać trendy, zmieniać świat wokół nas, stosując najnowocześniejsze strategie zarządzania ludźmi i projektami. Stąd też Jesteśmy OTWARCI - opowiadamy się za ideą otwartego stowarzyszenia, które pozytywnie motywuje swoich członków i zapewnia im rozbudowane możliwości osobistego rozwoju. Praca społeczna u nas nie opiera się na jakiejkolwiek podległości służbowej, wypaczającej samą ideę stowarzyszania się, lecz na partnerstwie ludzi zdeterminowanych, aby wspólnie działać na rzecz ochrony zwierząt poprzez swój własny rozwój.

Jako pierwsza organizacja ochrony zwierząt w Polsce wprowadziliśmy do Statutu (Rozdział 5) Inspektorów Ochrony Zwierząt, aby dać im wyraźną i niezależną od czyjegoś humoru legitymację prawną do działania jako "upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt" oraz zapewnić możliwość rozwoju i partnerstwa w działaniu społecznym na rzecz ochrony zwierząt. 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

Zawsze Reaguj

Zgłoś interwencję

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: